Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus – Oppimisympäristöjen kehittäminen

Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021

Tavoitteet

Uudistaa STEP-koulutuksen, Pieksämäen ja Järvenpään sosiaali- ja terveysalan hoitotyön oppimisympäristöä ja pedagogiikkaa vastaamaan aidompia, kokonaisvaltaisempia potilashoitotilanteita. Tavoitteena on kehittää opetuksen laatua ja jäljitellä opetustilanteissa mahdollisimman aitoja ja erilaisia potilashoitotilanteita turvallisessa oppimisympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota opiskelijoille paras mahdollinen oppiminen. Simulaatiopedagogiikalla yhdistetään teoreettinen ja käytännön tieto opiskelijaa osallistavalla, aktivoivalla tavalla. Simulaatioilla on mahdollista opettaa erilaisia käytännön työssä vaadittavia taitoja aivan eri tasolla ja monipuolisemmin kuin tähän asti. Haluamme luoda innostusta ja saada hoitoalalle uutta kiinnostusta tarjoamalla kokemuksellista ja syvempää oppimista hoitotyöhön simulaatioiden avulla.

Simulaatioissa teoriassa opitut asiat viedään käytäntöön, tapauksissa yhdistyvät tarinallisuus ja kokemuksellinen oppiminen. Tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaisvaltainen ja syvempi oppimiskokemus. Simulaatio -opetuksen tarkoituksena on kehittää moniammatillista osaamista, kliinisiä hoitotaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja lisätä opiskelijan ammatillista kasvua. Opetustilanteissa korostuvat oman toiminnan arviointi ja havainnointi, toistojen mahdollisuus turvallisesti sekä oman osaamisen huomaaminen. Tavoitteena on innostaa, antaa opiskelijalle vastuuta ja saada tehokkuutta oppimiseen.

Tavoitteena on saada hoidon opettajille yhtenäinen simulaatio-ohjaajakoulutus, jotta opetus on tasalaatuista ja yhtenevää sekä EU-Sim simulaatio-ohjaajakouluttajien standardien mukaista. Luomme yhtenäiset opetuskäytännöt ja mallit, opetussuunnitelmien ja asiakastarpeiden mukaiset potilaan hoitoskenaariot. Myös simulaatioita opettavien opettajien tieto päivittyy, monipuolistuu, jäsentyy ja yhtenäistyy koulutusten ja skenaarioiden ja tiedon hankinnan yhteydessä. Simulaatioluokissa on toimivat käytännön ohjeistukset ja teemme yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa moniammatillisissa simulaatio-opetuksissa. Yhteisopetuksen hyötynä on, että opitaan työskentelemään tiimin jäsenenä, opitaan toisilta ja harjaannutaan omaan ammatilliseen rooliin.

Valmistuneilta opiskelijoilta odotetaan osaamista ja valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn tällaisena aikana, kun hoitajista on pula. Tavoitteenamme on opettaa opiskelijoille hyvät ja kokonaisvaltaiset käytännön kliiniset taidot, mutta myös taidot kohdata potilaita eri tilanteissa ja harjoittaa heitä päättelemään asioita ja saamaan hyvät vuorovaikutustaidot.

Tavoitteenamme on hyödyntää simulaatio-opetusta perus- ja täydennyskoulutuksissa. Perustutkinto-opiskelijat ja eri osaamisalojen syventävien vaiheiden opiskelijat hyötyvät simulaatio -opetuksesta. Heillä on enemmän varmuutta ja toistetut, aidon tuntuiset tilanteet jäljiteltynä oppimiskokemuksena jo valmiina, kun siirtyvät oikeisiin hoitotilanteisiin työssä oppimaan tai töihin. Simulaatioita toteutetaan kaikissa opiskelun vaiheissa opetussuunnitelman mukaan ja kaikilla osaamisaloilla. Myös sotealanammattitaitokilpailuihin osallistumisen kynnys on jatkossa matalampi ja opiskelijat voivat hyödyntää näissä opittuja asiakokonaisuuksia.

Sotealalla käytännöt ja tilat eivät muutu kovin nopeasti, vaikka tekniikka kehittyy sairaudet ja niiden hoito pysyvät melko samana, kuitenkin tarvitsimme tämän nykyaikaisen tilapäivityksen, uudet hankinnat ja pedagogiikan opetukseen, jotta onnistumme luomaan osaavia hoitoalan ammattilaisia.

Työelämäasiakkaille simulaatiopedagogiikka antaa mahdollisuuden harjoitella ja syventää sellaista osaamista ja tilanteita, joita työelämässä tulee vain harvoin vastaan, mutta jotka täytyy osata ja hallita. Simulaatiokoulutuksia on tavoitteena myydä myös kokonaispakettina/ opettaja ja skenaarioaihe ulospäin esimerkiksi toisille koulutuksenjärjestäjille tai yrityksille.

Simulaatiotiloissa voidaan antaa myös näyttöjä tai jos opiskelijalla on oppimisvaikeuksia voi havainnollistava ja kokemuksellinen oppiminen olla parempi tapa. Tämä toimintaympäristö mahdollistaa tarvittaessa erityistä ohjausta vaativan opiskelijan kohdalla käytännön tilanteiden harjoittelun niin kauan kuin osaamistavoite on saavutettu.

Toimenpiteet

Olemme hankkineet monipuoliset ja toimivat simulaatiotilatilat, jotka koostuvat ohjaamosta ja kahdeksi tilaksi jakautuvasta simulaatioluokkatilasta. Jälkipuintia ja ryhmäkohtaista alkuohjeistusta ja simulaatioseurantaa varten on erillinen debfriefing-huone.

Simulaatioluokkatila koostuu seuraavista:

  1. Sairaalan omainen luokkatila, jossa on monitorit ja mittarit, sairaalaseinämä, hoitokärry, hoitotarvikkeet ja potilashoitoon tarvittavat välineistö sekä kaksi simulaationukkea. Toinen nukke soveltuu perushoidollisiin toimenpiteisiin ja toinen Diakin nukke tehosairaanhoidon hoidon käytäntöihin.
  2. Ikäihmisen / mielenterveysasiakkaan koti/ hoitaja -tai toimistovastaanottotila

Simulaatiokodissa on huomioitu tilan muunneltavuus, kuten rekvisiittaa ja välineistöä sisältävä kaapisto, pyörät huonekalujen alla ja kodinomainen värimaailma sekä huonekaluratkaisut. Tässä simulaatiokodissa voi harjoitella ikäihmisen kohtaamista kodissa tai mielenterveysasiakkaan hoitotyötä asiakkaan kotona/ laitoksessa sekä lastenhoito- tai nuorisotyön opetusta tilan monikäyttöisyyden vuoksi. Tilassa on mahdollisuus harjoitella myös esimerkiksi toimistotyöhön tai terveydenhoitajan vastaanottoon liittyviä vuorovaikutusharjoitteita. Kokonaisuutena tila on helposti muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, vain mielikuvitus ja luovuus on rajana. Tässä tilassa voidaan käyttää standardisoitua potilasta eli opettaja tai simulaatiotilahoitaja tai opiskelija on esittää simulaatioissa potilasta/asiakasta.

Alusta lähtien olemme tehneet yhteistyötä Diak- ammattikorkeakoulun kanssa. Olemme pitäneet yhteisiä suunnitteluja tiloista ja käytännöistä sekä olemme kutsuneet heidät koulutuksiin mukaan yhtenäisten käytänteiden ja yhteistyön luomiseksi.

Tilojen ja laitteiden käyttöön olemme saaneet koulutusta laite- ja välinetoimittajan taholta, näihin osallistuimme kevään ja syksyn 2021 aikana.

Simulaatiopedagogiikan menetelmän hallintaan saamme koulutusta EU-sim ohjaajakoulutuksesta 11/2021 ja koko ryhmä kävi yksittäisen käytännön simulaatioihin keskittyvän Core -debriefing koulutuspäivän, joka pidettiin kevään aikana.

Rakennamme yhdessä käytännön välineistöä koskevat ohjeet, pedagogiikkaa koskevat yhteneväiset työskentely- ja osallistujanohjeet, joiden tarkoitus on luoda turvallinen ja aktiivinen simulaatio -oppimistilanne, sillä on tärkeää, että tilanteet jäävät turvallisesti simulaatiossa olleiden väliseksi ja opiskelijat osallistuvat aktiivisesti ja heidän ongelmanratkaisutaidot kehittyvät.

Luomme suunnitellut, järjestelmällisesti etenevät sekä vaiheittain syvenevän ja tärkeimmät sairausryhmien hoitotilanteet kattavat potilasskenaariot. Eli valitsemme yhdessä tutkinnon perusteiden pohjalta potilasskenaariot eri tason ja ammattitaitovaatimusten mukaisesti

Kokeiluryhmä ja palautteenkeruu: aloitimme simulaatio -opetuksen eri tasoisilla kokeiluryhmillä keväällä 2021 ja jatkoimme sitä syksyllä 2021. He täyttivät opetuksen päätteeksi sähköisen kyselylomakkeen, jossa oli kattavasti kysymyksiä eri opetuksen laatuun liittyen ja kysymyksiä liittyen hankkeen myöntämisedellytyksiin. Palautteen keruun ja käytännön toiminnan edistymisen jälkeen arvioimme käytäntöjä uudelleen ja muutamme käytäntöjä paremmiksi ja toimivammiksi. Syksyn aikana työstämme simulaatioista perehdytyskäytännöt, käyttöohjeet sekä pähkinänkuoressa yhteiset toimintaohjeet ja arvioimme toimintaa. Toiminnan käynnistys on jo alkanut keväällä 2021, mutta virallisesti simulaatio-opetus alkaa näiden toimintojen jälkeen.

Laajennamme simulaatio-opetusta myös muille koulutusaloille.

Tulokset

Opiskelijat ovat osallistuneet suunnitellusti opintojen aikana moniammatillisiin simulaatio-opetuksiin. Opiskelijat ovat aktivoituneet ja opiskelevat innostuneesti alaa. Opiskelijoille muodostuu simulaatio -opetuksen kautta hyvä oma ongelmanratkaisutaito ja heillä on erilaisista potilashoitotilanteista hyvät käytännön kokemukset jo valmiina, kun he menevät työssä oppimaan tai työelämään. Opiskelijat pääsevät itse toimimaan ja havainnoimaan potilashoitotilanteita. Kliinisten taitojen lisäksi he oppivat vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. He osaavat arvostaa tiimiläisten ja omaa osaamistaan ja arvioivat omaa toimintaansa. Opiskelu on tehokasta.

Oppilaitoksella on aktivoivat, toiminnalliset ja laadukkaat, nykyaikaiset hoidon opetustilat ja voimme olla paikkakunnalla simulaatio-opetuksen tarjoajina ja mahdollistajina myös muille yrityksille. Opettajien opetustyö on tasalaatuista ja yhtenäistä, tieto ja pedagoginen taito ovat lisääntyneet ja päivittyneet. Opetustyö on monipuolistunut.

Meiltä valmistuu kokonaisuuksia ja käytännön aitoja tilanteita hallitsevia ja osaavia hoitajia työelämään. Simulaatiopedagogiikan vaikutukset näkyvät opiskelijoiden osaamisena ja laatuna työelämässä.

Vuoden 2021 lopussa laadimme tuloksista ja vaikuttavuudesta raportin.

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Väisänen, Jaana, projektipäällikkö
jaana.vaisanen@step.fi
p. 0408241729

Lehtiniemi, Soili, koulutusjohtaja,
p. 040 74 81223
soili.lehtiniemi@step.fi